背单词
热搜:   Ü  Z  W  V  U  T  S  R  Q  P
 • 首 页
 •  

  jede

     日期:2015-09-13     评论:0    
  核心提示:单词 jede 的例句Das mache jedeSparkasse regional selbstständig.这使得每个区域的储蓄银行都具备独立性。

  汉语解释:pron. → jeder 每一;全部;每隔...的

  音标:`je:də

  单词 jede 的例句
  Das mache jede Sparkasse regional selbstständig.这使得每个区域的储蓄银行都具备独立性。
   
   
  更多>同类背单词
  0相关评论

  点击排行
  猜你喜欢